សូមបេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលបានប្រលងជាប់ អញ្ចឹញមកពិនិត្យសុខភាព នៅពេទ្យ ១៧៩ ចាប់ពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ រាងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។ សូមអរគុណ