• ពេល​ប្រលង​ជាប់​ទទួល​បាន​ក្រប​ខណ្ឌខ.ភ.ម និង​ទទួល​បាន​ឋានន្តរសក្កិពលបាលត្រី ។
  • ក្រោយ​ពេល​បញ្ចប់​ការ​សិក្សាទទួល​បាន​​ឋានន្តរសក្កិព្រឹន្ទបាលឯក ។
  • សិក្សាលើមុខវិជ្ជា ចំ​ណេះដឹង​យោធាថ្នាក់មូលដ្ធាននិងភាសាអង់គ្លេស​ ។
  • ក្រោយ​បញ្ចប់ការ​សិក្សា ទទួល​បាន​វិញ្ញាបនបត្របញ្ចាក់ការសិក្សា ។
  • សិក្សារយះពេល ​០៦ខែ ​មាន​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​និង​ហូបចុក ។
  • ទទួល​បាន​ប្រាក់​បៀវត្ស៍និង​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​តាម​គោល​របបរបស់​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ ។
  • មាន​ឪកាសចេញ​ទៅ​សិក្សានៅ​ក្រៅ​ប្រ​ទេស ។