• ពេល​ប្រលង​ជាប់​ទទួល​បាន​ក្រប​ខណ្ឌខ.ភ.ម និង​ទទួល​បាន​ឋានន្តរសក្កិនាយ​ចំ​ណង់​។
  • ក្រោយ​ពេល​បញ្ចប់​ការ​សិក្សាទទួល​បាន​​ឋានន្តរសក្កិអនុ​សេនីយ៏​ត្រី ។
  • សិក្សាលើ​មុខ​វិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្តយោធា វិទ្យាសាស្រ្ត​សង្គម និង​ការអនុវត្តជាក់​ស្ដែង ។
  • ក្រោយ​បញ្ចប់ការ​សិក្សាទទួល​បាន​សញ្ញាបត្រកម្រិត​បរិញ្ញាបត្រ ។
  • សិក្សារយះពេល​០៤ឆ្នាំ​មាន​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​និង​ហូបចុក ។
  • ទទួល​បាន​ប្រាក់​បៀវត្ស៍និង​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​តាម​គោល​របបរបស់​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ ។
  • មាន​ឪកាសចេញ​ទៅ​សិក្សានៅ​ក្រៅ​ប្រ​ទេស ។